منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
اقدام پژوهی تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان با روش تدریس

اقدام پژوهی تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان با روش تدریس

اقدام پژوهی درمورد رفتارهای نامطلوب دانش آموزان در کلاس

اقدام پژوهی درمورد رفتارهای نامطلوب دانش آموزان در کلاس

اقدام پژوهی تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی

اقدام پژوهی تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی

تجربیات مدون نظم و انضباط

تجربیات مدون نظم و انضباط

گروه محصول -> شیمی، پتروشیمی و نانو

دانلود مقاله اندازه گيري جريان گازقیمت: ۳۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 36     کد محصول :2537      حجم فایل:174,27 KB      نوع فایل :rar 
 فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

در مبحث اندازه گيري جريان، دستگاهها و روشهاي متعدد و بسياري وجود دارد که بسته به فرآيند ، خصوصيات سيال مورد استفاده ، فشار و بخصوص دقت مورد نياز وغيره يکي ازآنها را ميتوان جهت اندازه گيري استفاده نمود ضمن اينکه براي انتخاب دستگاههاي اندازه گيري نميتوان نسخه اي از قبل پيچيده شده را براي تمامي شرايط تجويز نمود. شرايط ويژه گاز پس از عبور از خطوط انتقال از نقطه نظر ذرات معلق موجود و آلودگي هاي احتمالي بخصوص روغنها، گريسها به همراه محصولات خوردگي همه و همه ايجاب مينمايد که در انتخاب سيستم اندازه گيري براي هر شرايط تفاوتهائي را قائل شد0 شايد در واحدهاي عملياتي (پالايشگاه و000 ) يکي ازدستگاههاي مناسب اندازه گيري ORIFICE METER ها باشد (درحال حاضر رويکرد جهاني بنا به مستندات موجود و تحقيقات بعمل آمده حتي درصنايع ، به سمت استفاده از سيستمهاي اندازه گيري جديد با پتانسيل هاي بالاتر ميباشد و حتي درايران نيز درشرکت ملي صنايع پتروشيمي در پروژه هاي جديد ونيز درقسمت بارگيري و فروش محصولات جهت صادرات از METER هاي ديگر غير از ORIFICE استفاده شده که اطلاعات آنها موجود مي باشد)
 
ولي استفاده از ORIFICE METER ها را نميتوان بطور کلي درهمه موارد تعميم داد0 دقت اندازه گيري در مديريت گازرساني و فروش از بالاترين اهميت برخوردار است چراکه در جهان کنوني همه چيز وهرکارکردي بر مبناي اقتصاد و سودآوري با ريزنگري بسيار بالا مدنظر ميباشد طبيعي است هرچه ميزان گاز عبوري از دستگاه اندازه گيري بيشتر گردد ، دقت اندازه گيري نيز ميبايست بالاتر رود بدليل اينکه حتي خطائي معادل 0.5% ممکن است درحجمهاي ميليوني در دراز مدت زيانهاي مالي بسياري را بر شرکت تحميل نمايد واين دقيقا" همان چيزي است که باعث شده افزايش ACCURACY يک دستگاه اندازه گيري به ميزان %1 قيمت دستگاه را نسبت به مشابه خود دو برابر نمايد درعلم اقتصاد و بحث مديريت صنعتي ميتوان با افزايش CAPITAL COST ميزان VARIABLE COST راکم کرد و بنابراين با خريد و سرمايه گذاري جهت سيستمهاي اندازه گيري مطمئن تر و با دقت بالاتر حتي با قيمت چند برابر در دراز مدت اثرات آن در سود آوري شرکتها کاملا" آشکار خواهد شد (جهت اطلاع بيشتر به REFRENCE شماره 8 مندرج در مقاله ORIFICE METER عملکرد ومعايب وخطاها که قبلا" توسط اين واحد ارسال شده( تحت عنوان NEW PERSPECTIVE ON MEASUREMENT رجوع نمائيد)0 متاسفانه رويکرد کنوني بعضي ازهمکاران محترم شرکت ملي گاز علي رغم پيشرفتهاي فراواني که در زمينه سيستمهاي اندازه گيري جريان نظير (VORTEX , ULTRASONIC, CORIOLIS,?) صورت پذيرفته برگشت به عقب واستفاده از سيستمهائي است که دربسياري ازنقط جهان يا تعويض شده اند ويا درحال تعويض آنها وجايگزيني سيستمهاي جديد ميباشند که شايد نمونه بارز ومهم آنرا بتوان جايگزيني ORIFICE METER هاي موجود در ايستگاههاي اندازه گيري کشور هلند درسال 1989 با TURBINE METER ها عنوان کرد(درآن سال قريب به 72 بيليون مترمکعب گاز درسال از ايستگاههاي مذکور درحال عبور بوده است) واين تغيير درکشور استراليا و نيز در بسياري از نقاط ديگر جهان صورت پذيرفته است0 شايد دليل اصلي اين تعويض ها درمرحله اول دقت بالاتر سيستمهاي جايگزين و نيز اعتماد بيشتر به آنها باشد.
اصولا" براي انتخاب هر دستگاه اندازه گيري همانطور که قبلا" ذکر گرديد شرايط و نيازمنديهاي عملياتي بسيار با اهميت ميباشد، جهت انتخاب FLOW METER نيز شرايط: فشار ، دما، سيال جرياني نوسانات فشار، PROFILE جريان و بخصوص UNCERTAINTY, ACCURACY دستگاه را ميبايست مد نظر قرارداد0 پرواضح است که هر وضعيت خاصي نيازمند ACCURACY وهمچنين UNCERTAINTY خاص خود ميباشد بدين معني که درحجمها ودبي زياد طبيعتا" ميبايست از دستگاههاي با دقت بالااستفاده نمود و درايستگاههاي با ظرفيت پائين قطعا" نيازي به سيستم اندازه گيري با آن دقتي که درحجمهاي بالا مورد نياز بوده نميباشد0 بنابراين با توجه به نوع ايستگاه و کاربرد آن ونيز ميزان ظرفيت آن ميبايست از FLOW METER مناسب آن استفاده نمود، لذا خريد دستگاههاي اندازه گيري جريان از يک نوع و با يک مشخصات براي تمامي شرايط انتخابي پرهزينه ميباشد. بدين معني که براي ايستگاههاي با ظرفيت پائين تر افزايش خطاي احتمالي و بنوعي UNCERTAINTY تغیيرات قابل توجهي بر روي اندازه گيري نمي گذارد ولي در ايستگاههائي نظير نيروگاهها، صنايع پتروشيمي و C.G.S ها بعلت حجم زياد گاز، بالابودن دقت از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
باتوجه به مطالب ذکر شده حال به وضعيت نيازمندي ايستگاههاي اندازه گيري در مديريت گازرساني و فروش ميپردازيم.به طور کلي ايستگاههاي اندازه گيري با ظرفيت زياد موجود در مديريت گازرساني و فروش را ميتوان از نظر وضعيت فشار، نوسانات احتمالي فشار وحداقل وحداکثر مصرف به موارد زير طبقه بندي کرد.
1- C.G.S ها
2- ايستگاه نيروگاهها
3- ايستگاه صنايع پتروشيمي و پالايشگاه درذيل هر يک از موارد ذکر شده مختصرا" شرح داده ميشود0
 

تاكنون روش هاي مختلفي براي اندازه گيري فلو و دبي گازها و مايعات ابداع گرديده است كه هر كدام داراي مزيت ها و معايب مربوط به خود مي باشند. يكي از جديدترين ابداعات در اين زمينه، فلومترهاي نوري مورد استفاده در صنعت گاز مي باشد. با توجه به شاخص هاي مهمي كه در بحث ابزار دقيق در مورد گاز طبيعي مطرح مي باشد، و با توجه به ويژگيهاي بارز اين فلومتر آن را براي استفاده وسيع در اين صنعت مطرح نموده است. در ادامه به معرفي ساختار و روش كاركرد اين فلومتر خواهيم پرداخت. اين مقاله در شماره چهارده مجله امواج برتر، اولين ماهنامه تخصصي برق ايران منتشر گرديده است.


اول - بررسي اصول فلومترهاي نوري
در اين بخش به معرفي فلومترهاي نوري مبتني بر اساس سيستم هاي ليزري دوكانوني خواهيم پرداخت.

1-
اساس اندازه گيري ليزرهاي دوكانوني
اساس عملياتي فلومترهاي گازي نوري، بر مبناي سرعت سنجي ليزرهاي دو كانوني L2F ميباشد. در شكل شماره 1 نماي گرافيكي اين سيستم به طور ساده نشان داده شده است. در اين سيستم اجزاء كوچكي كه همراه گاز طبيعي و گازهاي صنعتي مي باشند، از بين دو كانون پرتو ليزر در لوله، با اپتيك هاي روزنه روشنايي عبور مي كنند. هنگاميکه اجزاء، پرتو1 را قطع كنند، نور ليزر پراكنده مي شود. اپتيك هاي رديابي، نورهاي پراكنده را روي فتودكتور P1 جمع آوري نموده و يك سيگنال پالس توليد مي كنند. وقتي ذرات پرتو ديگر را قطع كنند، اپتيك هاي رديابي نور پراكنده را روي فتودكتور دومP2 جمع نموده و نور دريافتي را به يك پالس الكتريكي دوم تبديل مي كنند

 

محصولات مرتبط
پاورپوینت بیوگاز

پاورپوینت بیوگاز

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:31421
کاملترین فایل  دانلود پاورپوینت بیوگاز   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود دانلود پاورپوینت بیوگاز توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دانلود پاورپوینت بیوگاز قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت...
پاورپوینت کامل درباره صنعت نفت و گاز ایران

پاورپوینت کامل درباره صنعت نفت و گاز ایران

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:31390
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
گزارش آزمايشگاه شيمي عمومي سولفید هیدروژن

گزارش آزمايشگاه شيمي عمومي سولفید هیدروژن

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:31180
سولفید هیدروژن در كنار آلاينده‌هاي مهم و فراوان محيط زيست، يكي از آلاينده‌هاي ناشناس سولفيد هيدروژن (H2S) مي‌باشد. سولفيد هيدروژن گازي قابل اشتعال، سمي و با بوي مشخص تخم‌مرغ گنديده است. اين گاز بی رنگ و سنگین تر از هواست (چگالی مخصوصش 1.895 برابر هواست). به همين خاطر، احتمال جمع شدنش در مکانهای کم ارتفاع تر بیشتر است و به سرعت در هوا پخش میشود. سولفيد هيدروژن، سولفيدهاي فلزات قليايي و قليايي خاكي در آب محلول هستند. نمك‌هاي...
گزارش کارآموزی آشنایی با تولید پلی اتیلن و تست های مربوطه

گزارش کارآموزی آشنایی با تولید پلی اتیلن و تست های مربوطه

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:31169
گزاش کارآموزی در کارخانه پلی اتیلن در 62 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc   توضیح پلی اتیلن یا پلی اتن یکی از ساده‌ترین و ارزانترین پلیمرها است. پلی اتیلن جامدی مومی و غیر فعال است. اینماده از پلیمریزاسیون اتیلن بدست می‌آید و بطور خلاصه بصورت pe نشان داده می‌شود. مولکول اتیلن  ))دارای یک بند دو گانه c=c است. در فرایند پلیمریزاسیون بند دو گانه هر یک از مونومرها شکسته شده و بجای آن پیوند ساده‌ای بین اتم‌های کربن مونومرها...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2